Услуги

Услуги във връзка с отпускане на кредити

1. Изготвяне на икономическа обосновка и кредитно досие за получаване на кредит;

2. Изготвяне на кредитен рейтинг;

3. Проектен мениджмънт в областите земеделие, хранителна промишленост, хотелиерство, хранене, лека промишленост и алтернативни дейности в селските райони:
  инвестиционно консултиране по време на изпълнение на проекта;
  консултации във връзка с изпълнение на съществуващата нормативна база;
  цялостно консултиране и помощ при набавяне на документите, необходими за окомплектоване на заявките за одобрение на кредитния договор.