Услуги

За общини

1. Разработване на проектна документация във фаза “Технически проект” по смисъла на Закона за управление на територията (ЗУТ) и Наредба № 4 /21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти по одобрено от инвеститора задание за: 
  рехабилитация, реконструкция и/или обновяване на обществени сгради, спортни съоръжения; 
  канализационни мрежи и пречиствателни съоръжения; 
  водоснабдителни мрежи;
  производство на топлинна и електрическа енергия от възобновими източници; 
  пътища и мостове; 
  здравни и социални услуги; 
  информационни и бизнес центрове и др. 

2. Изготвяне на бизнес-планове или социално–икономическа обосновка;

3. Изготвяне на тръжна документация;

4. Комплектоване на документацията и подкрепа при провеждане търг за изпълнител на проекта;