Услуги

Ос 4: Лидер

Проекти на наредби по Ос 4, можете да свалите от тук.

Мярка Бенефициенти

Мярка 41

„Прилагане на стратегии за местно развитие”

Местни инициативни групи, одобрени по реда на тази наредба. Местните инициативни групи са юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ, които:

  представляват публично-частни партньорства със задължително участие на общините от територията на действие на МИГ, съгласно решение на общинските съвети;

  в наименованието си съдържат обозначението „Местна инициативна група” или съкратено „МИГ”;

  имат седалище на територията на селски район, в който осъществяват дейността си;

  членовете на управителния орган са адресно регистрирани и работят на територията на действие на МИГ;

  имат колективен орган на управление, отговорен за прилагане на стратегията за местно развитие, със състав от 5 до 9 лица;

   участието на представители на общинските власти в колективния орган на управление на стратегията е най-много 49 процента;

  представят за одобрение и са пряко ангажирани с прилагането на интегрирана стратегия за местно развитие, разработена съгласно изискванията на ПРСР

Мярка 421

„Междутериториално и транснационално сътрудничество”

Във фаза на разработване!

Мярка 431

„Административни разходи на МИГ, придобиване на умения и оживяване на територията”

Подмярка 1: Текущи разходи, придобиване на умения и оживяване за местни инициативни групи(МИГ), прилагащи стратегии за местно развитие)

Подмярка 2: Придобиване на умения и оживяване на територии за потенциални местни инициативни групи

  общини от селските райони;

  юридически лица с нестопанска цел;

  юридически лица, регистрирани по Търговския закон и Закона за кооперациите, чийто предмет на дейност е свързан с дейностите по чл. 3, ал.1.

Ос 3: "Качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика"

Проекти на наредби по Ос 3, можете да свалите от тук.

Мярка Бенефициенти

Мярка 311

„Разнообразяване към неземеделски дейности”

Еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са регистрирани като земеделски производители в селски общини

Мярка 312

„Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия”

  Физически лица, еднолични търговци.

  Юридически лица, които са микро-предприятия, така, както са дефинирани в Препоръката на Комисията 2003/361/ЕС, работещи в неземеделски сектори в селските общини

Мярка 313

„Насърчаване на туристическите дейности”

  Общини

  Юридически лица с нестопанска цел;

  Няма да се отпуска помощ на допустими бенефициенти по мерки 311 и 312

Мярка 321

„Основни услуги за икономиката и населението на селските райони”

  Общини

  Юридически лица с нестопанска цел (включително читалища, регистрирани по закона за читалищата); юридически лица- регистрирани по Търговския закон и Закона за кооперациите; образователни институции

Мярка 322

"Обновяване и развитие на селата"

Общини, юридически лица с нестопанска цел (включително читалища); юридически и физически лица - регистрирани по Търговския закон и Закона за кооперациите.

Ос 1: "Подобряване на конкурентноспособността на земеделския и горски сектори"

Наредби по Ос 1, можете да свалите от тук.

Мярка Бенефициенти
„М111 - Професионално обучение и информационни дейности, включително разпространение на научни знания и иновативни практики за заетите в земеделието, хранителната промишленост и горите” Организации, които ще провеждат курсовете и информа-ционните дейности
„М112 - Създаване на стопанства на млади фермери” Физически лица и/или ЕТ, които са регистрирани като земеделски производители
„М114 - Консултантски услуги” Национална служба за съвети в земеделието
„М121 - Модернизиране на земеделските стопанства”

  Физически и/или юридически лица, регистрирани като земеделски производители;

   Сдружение на физически и/или юридически лица, регистрирани като земеделски производители, за съвместно ползване на машини и оборудване;

  Признати организации на производители, чийто членове са физически лица и/или юридически лица, регистрирани като земеделски производители

„М122 - Подобряване икономическата стойност на горите” старт: 2010 г.

  Частни собственици на гори (физически и юридически лица) с минимална площ на горите 1 ха.

  Сдружения на частни собственици на гори (без никакво участие на държавата) с минимална площ на горите 5 ха.

  Общини и техните сдружения с минимална площ на горите 10 ха.

„М123 - Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”

  Физически или юридически лица, регистрирани по българското законодателство, които са микро, малки и средни предприятия съгл. препоръката на ЕС 2003/361/EC.

  Предприятия, които не са микро, малки и средни, но са с по-малко от 750 работника или с оборот по-малък от 200 млн. евро.

  За преработка и/или маркетинг на горски продукти са допустими за подпомагане само микро предприя-тия съгл.асно препоръката на ЕС 2003/361/EC

„М141 - Подпомагане на полупазарни стопанства” Полупазарни земеделски стопани са собственици на малки стопанства или дългосрочни арендатори, произвеждащи главно за собствена консумация, като същевременно продават част от продукцията си. Кандидатите трябва да бъдат на възраст под 60 г.
”М142 - Създаване на организации на производители” Организации на земеделски производители официално признати до 31 декември 2013г.

Ос 2: "Подобряване на околната среда и селската природа - (Управление на земята)"

Проекти на наредби по Ос 2, можете да свалите от тук.

Мярка Бенефициенти

Мярка 211

„Плащания за природни ограничения на фермери в планинските райони”

Земеделски стопани - физически или юридически лица, с не повече от 25% държавно и/или общинско участие, които извършват селскостопанска дейност

Мярка 212

„Плащания на фермери в райони с ограничения, различни от планинските райони”

Земеделски стопани - физически или юридически лица, с не повече от 25% държавно и/или общинско участие, които извършват селскостопанска дейност

Мярка 213

„НАТУРА 2000 за земеделски земи”

старт: 2008 г.

  Ползватели на земеделски зе-ми, в местата от НАТУРА 2000

  Физически или юридически лица, собственици и/или ползватели на земеделски земи, регистрирани в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), които притежават, арендуват и наемат земя, за период от минимум 5 години, и отговарят на условията

Мярка 214

„Агроекологични плащания”

Подмярка 1: Биологично земеделие (БЗ) Подмярка 2: Управление на земеделски земи с висока природна стойност (ВПС)

  Традиционно отглеждане на овощни култури (ХЛ3)

Подмярка 3: Опазване на почвите и водите (ПВ)

  ПВ 1: Намаляване на нитратното замърсяване

  ПВ 2: Контрол на почвената ерозия

Подмярка 4: Традиционно животновъдство

  Ж 1: Опазване на застрашените местни породи животновъдство (Ж)

  Ж 2: Традиционни практики за сезонна паша на животните (ПАСТОРАЛИЗЪМ) (Ж2)

Мярка 223

"Първоначално залесяване на неземеделски земи"

Изисквания и критерии за избор на райони за залесяване: Допустими за подпомагане райони са временно неизползваните земеделски земи в България

Мярка

224 "Плащания по НАТУРА 2000 за гори"

старт: 2008 г.

  Физически или юридически лица, собственици и/или ползватели на гори, регистрирани в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), които притежават, арендуват и наемат гори, за период от мин. 5/10 години, чиито места по-падат в обхвата на Европейската екологична мрежа Натура 2000;

  Общини, които стопанисват гори, чиито места попадат в обхвата на Европейската екологична мрежа Натура 2000

Мярка 226

"Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности"

  Всички гори на територията на страната независимо от вида на тяхната собственост.

  Възстановителни и превантивни дейности (не само срещу горски пожари) се прилагат на цялата територия на страната.

  Превантивни дейности срещу горски пожари ще бъдат допустими само в класифицираните като гори с висок и среден риск от горски пожари.

Целта на Оперативната програма е да се подобри качеството на живот чрез повишаване на заетостта и производителността на труда, достъп до качествено образование и учение през целия живот и социално включване.

Приоритет 1: Създаване на повече и по-добри работни места. Повишаване на адаптивността, мобилността и конкурентоспособността на работната сила. 
Приоритет 2: Подобряване на условията за достъп до образование и обучение, повишаване качеството и взаимно отваряне на образованието и отделните общности едни към други.
Приоритет 3: Социална интеграция и заетост чрез развитие на социалната икономика 
Приоритет 4: Техническа помощ 


Приоритетни направления

Приоритетно направление 1
 Насърчаване създаването на нови работни места и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването
Приоритетно направление 2
 Повишаване производителността и адаптивността на заетите
Приоритетно направление 3
Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието