Услуги

Микро, малки и средни предприятия

1. Консултации за избор на подходяща схема по оперативните програми за реализация на конкретен проект

2. Изготвяне на бизнес-планове в зависимост от спецификата на бенефициента и проекта и подготовка на формуляри за кандидатстване в съответствие с критериите за оценка на проектните предложения по:
 • Оперативна програма „Конкурентноспособност”, 
  Програма за развитие на селските райони, 
 • Програма „Развитие на човешките ресурси,
 • Оперативна програма „Рибарство и аквакултури” 


3. Изготвяне на икономическа обосновка и кредитно досие за получаване на кредит;

4. Разработване на проектна документация във фаза “Технически проект” по смисъла на Закона за управление на територията (ЗУТ) и Наредба № 4 /21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти по одобрено от инвеститора задание по Националната програма за развитие на селските райони, 2007 – 2013 (НПРСР)