Услуги

За земеделски стопанства, кооперации и частни земеделски производители, преработватели на земеделски и горски продукти

1. Изготвяне на бизнес-планове за кандидатстване по мерките на програмата за развитие на селските райони, 2007-2013;


2. Изготвяне технологични проекти за:
  Трайни насаждения – овощни градини, лозови насаждения, насаждения от ягодоплодни,  етеричномаслени култури и др.
  Залесяване в горски и изоставени земеделски земи и др.
  Оранжерийно производство;
 • Преработвателни предприятия и предприятия от хранително-вкусовата промишленост;
  Предприятия за производство на био-горива и съоръжения за възобновяеми енергийни източници;
  Стартиращи микро и малки предприятия с алтернативни не-земеделски дейности в селските райони;


3. Консултации във връзка със създаването на нови трайни насаждения


4. Професионални консултации за оптимизиране отглеждането на трайните насаждения във връзка с подобряване на добивите.


5. Консултации за растителна защита при борбата с неприятели и вредители и необходимостта от подходящи торове и препарати;


6. Разработване на агро -екологични – планове за собственици на земеделски земи и др.;


7. Консултиране и комплектоване на документацията, необходима за получаване на субсидии по агро-екологичните мерки по ос ІІ на НПРСР;


8. Изготвяне на икономическа обосновка и кредитно досие за получаване на кредит;


9. Консултации и подкрепа при създаване на организации на производителите, съгласно българското и европейското законодателство, регистрацията им по Наредба № 11 от 15.05.2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти на Министерство на земеделието и продоволствието и придружаването им в началния етап на структуриране и налагане на пазара.

виж също: Подкрепа при усвояване на средства от европейските фондове.