Услуги

Подкрепа при усвояване на средства от европейските фондове

1. Изготвяне на предпроектни проучвания, в т.ч. техническо проучване и икономическа обосновка


2. Разработване на:
  Идеен проект
 Работен проект
 Проектна документация във фаза технически проект по смисъла на Закона за управление на територията (ЗУТ) и Наредба № 4 /21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти по одобрено от инвеститора задание
 Технологични проекти, включително оборудване, технологични линии и агрегати, инсталации и други;
 Бизнес планове;


3. Анализ на дейностите на компанията, частния земеделски производител или физическото лице и препоръка за проект с потенциал за финансиране (субсидиране) по конкретна оперативна програма


4. Разработване на инвестиционни проекти, подготовка и комплектоване на документация за кандидатстване за финансово подпомагане от различни европейски фондове и оперативни програми


5. Комплектоване на документация за кандидатстване по конкретни мерки и оперативни програми;


6. Придружаване на клиента и проследяване на процедурата до сключване на договор за финансиране;


7. Проектен мениджмънт в областите земеделие, хранителна промишленост, хотелиерство, хранене, лека промишленост и алтернативни дейности в селските райони:
 инвестиционно консултиране по време на изпълнение на проекта;
 консултации във връзка с изпълнение на съществуващата нормативна база;
 цялостно консултиране и помощ при набавяне на документите, необходими за окомплектоване на заявките за отпускане на финансова помощ по Европейските фондове след изпълнение на проекта.