Услуги

За търговско партньорство

1. Организиране на търговско представителство в България;

2. Подпомагане и придружаване на чужди партньори при осъществяването на търговски контакти в България;

3. Организиране на пътувания за предприемачи от България и срещи с потенциални клиенти от Европа

4. Организиране на пътувания за неправителствени организации от България и срещи със сродни организации от Европа

Маркетингови проучвания и анализи

1. Изготвяне на пазарни проучвания.

2. Изготвяне на фирмени, браншови, секторни и регионални анализи;

3. Разработване на маркетингови стратегии и стратегическо планиране;

4. Анализ на логистиката и дистрибуционните канали за определени стокови групи или продукти;

Финансово подпомагане по национални схеми

1. Разработване на проекти, подготовка и комлектоване на документация за кандидатстване за финансово подпомагане по национални схеми.

2. Консултации за финансиране и изготвяне на бизнес планове, икономически обосновки и комплектоване на документация и заявки за получаване на субсидии за производство на земеделска продукция, торове, препарати за растителна защита, инвестиционни и иновационни проекти и др.

Услуги във връзка с отпускане на кредити

1. Изготвяне на икономическа обосновка и кредитно досие за получаване на кредит;

2. Изготвяне на кредитен рейтинг;

3. Проектен мениджмънт в областите земеделие, хранителна промишленост, хотелиерство, хранене, лека промишленост и алтернативни дейности в селските райони:
  инвестиционно консултиране по време на изпълнение на проекта;
  консултации във връзка с изпълнение на съществуващата нормативна база;
  цялостно консултиране и помощ при набавяне на документите, необходими за окомплектоване на заявките за одобрение на кредитния договор.

За общини

1. Разработване на проектна документация във фаза “Технически проект” по смисъла на Закона за управление на територията (ЗУТ) и Наредба № 4 /21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти по одобрено от инвеститора задание за: 
  рехабилитация, реконструкция и/или обновяване на обществени сгради, спортни съоръжения; 
  канализационни мрежи и пречиствателни съоръжения; 
  водоснабдителни мрежи;
  производство на топлинна и електрическа енергия от възобновими източници; 
  пътища и мостове; 
  здравни и социални услуги; 
  информационни и бизнес центрове и др. 

2. Изготвяне на бизнес-планове или социално–икономическа обосновка;

3. Изготвяне на тръжна документация;

4. Комплектоване на документацията и подкрепа при провеждане търг за изпълнител на проекта;