Участие в работни групи

Гордеем се с участието на нашите експерти в работни групи по различна важна за страната ни проблематика. Ние имаме свежи идеи и се стараем да допринесем за намирането на добри решения и алтернативи.

Дата Страна Възложител Проекти
2008-2012 България МЗХ, ДФЗ Експертна комисия по прозрачност по мярка 121 от Ос 1 на Програмата за развитие на селските райони ПРСР - Програма за развитие на селските райони, 2007-2013
2006-2007 България МЗГ Постоянни работни групи към Комитета за наблюдение на Националната програма за развитие на селските райони, 2007 - 2013 за мерките по Ос 1
2005-2007 България МЗГ , МЗ, МИП, МТСД Координационен съвет за изпълнение и прилагане на Националния план “Храни и хранене”
2004-2006 България МЗГ Постоянни работни групи по мерки 1.1. “Инвестиции в земеделски стопанства” и 1.5 “Създаване на организации на производителите”, към Комитета за наблюдение на програма САПАРД
2001-2002 България МЗГ Работна група и екип за разработване на Програма за развиетие на алтернативно земеделие в Родопите.
2001-2002 България МЗГ Работна група и екип за разработване на Стратегия за развиетие на сектора на билките и лечебните растения в България.
2001 България МЗГ Работна група за разработване на Програмата за алтернативно земеделие в Родопите
2000 България DSE/ZEL, Германия Участие в среща на експерти на тема “Насърчителни организации и партньорски асоциации за засилване представянето на интересите на фермерите и промотиране на националния и експортния маркетинг”