Други

Дата Страна Възложител Проекти
  01 2009 - 03.2009 България AGROTEC SpA / ADE „Оценка на Изпълнението на Системата за Консултации в Земеделието (FAS) – EU DG AGRI-2008-EVAL-06”
2006 Холандия CEDFOB, European Centre for the Development of vocational Training Entrepreneurship in the agri-food sector, Programme Leonardo da Vinci II
2000 България IAK/ФАМАД, Германия УКраткосрочна мисия на тема “Анализ на структурата и функциите на българското Министерство на земеделието и горите – изготвяне на органиграма”