Програма за развитие на селските районии

АБК е участвала в провеждането на значими международни проекти, някои от които по европейските програми PHARE, САПАРД , GTZ-Германия.
Има богат организационен опит при подготвянето на национални и международни панаири и изложения, конференции, семинари, обучения, работни срещи, презентации и др.
Представители на фирмата участват активно в различни работни групи и координационни съвети на правителствено ниво. Показател за високата им компетентност е включването на голяма част от техните препоръки в разработването на схеми за подпомагане на земеделските производители, наредби в областта на земеделието, храненето и преработвателната промишленост.
Редица български предприятия от преработвателния сектор и производители на земеделска продукция се подпомагат от фирмата при осъществяването на контакт и създаването на трайни търговски отношения със сродни фирми от Германия.