Програма “Развитие на човешките ресурси”

Целта на Оперативната програма е да се подобри качеството на живот чрез повишаване на заетостта и производителността на труда, достъп до качествено образование и учение през целия живот и социално включване.

Приоритет 1: Създаване на повече и по-добри работни места. Повишаване на адаптивността, мобилността и конкурентоспособността на работната сила. 
Приоритет 2: Подобряване на условията за достъп до образование и обучение, повишаване качеството и взаимно отваряне на образованието и отделните общности едни към други.
Приоритет 3: Социална интеграция и заетост чрез развитие на социалната икономика 
Приоритет 4: Техническа помощ 


Приоритетни направления

Приоритетно направление 1
 Насърчаване създаването на нови работни места и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването
Приоритетно направление 2
 Повишаване производителността и адаптивността на заетите
Приоритетно направление 3
Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието