Програма “Конкурентноспособност”

Оперативна програма 2007 - 2013 “Развитие на конкурентноспособността нa българската икономика се основава на следните приоритети за развитие на конкурентноспособността на българската икономика:

Приоритет 1:Развитие на икономика базирана на знанието и иновационни дейности

1.Подкрепа за създаването и комерсиализацията на иновациите в предприятията и защита на индустриалната собственост

1.1. Подкрепа за създаването и комерсиализацията на иновациите в предприятията и защита на индустриалната собственост

1.2. Подобряване на про-иновативната инфраструктура

Бенефициенти
По този приоритет ще бъдат подкрепяни:
  български предприятия с потенциал за развитие и комерсиализация на иновации – както стартиращи така и съществуващи фирми;
  обществени или частни организации, които създават и управляват офиси за технологичен трансфер, технологични бизнес инкубатори, технологични паркове и др.

Приоритет 2: Повишаване ефективността на предприятията и развитие на подходяща бизнес среда.
Дейностите по приоритета ще бъдат концентрирани в следващите групи операции: 

2.1. Подобряване на технологиите и управлението в предприятията

2.2. Създаване на инфраструктура в подкрепа на бизнеса

2.3.Подкрепа за въвеждане на енергоспестяващи технологии и използването на възобновяеми енергийни източници

2.4. Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите

Бенефициенти
По този приоритет ще бъдат подкрепяни:
  предприятия от производствения сектор и сектора на услугите;
  обществени и неправителствени организации, предоставящи услуги в подкрепа на бизнеса и/или действащи като бизнес инкубатори;
  обществени тела, образователни институти и изследователски организации, неправителствени организации и други образувания, включени в мрежа на клъстер

Приоритет 3: Финансови ресурси за развитие на предприятия

Дейностите по приоритета ще бъдат концентрирани в следващите групи операции:

3.1. Подкрепа за гаранционни фондове

3.2. Подкрепа за фондове за микро-кредитиране

3.3. Подкрепа за фондове за дялов капитал, инвестиращи в МСП (фондове за рисков капитал)

3.4. Подкрепа за създаване или разширяване на дейността на мрежи от бизнес ангели в България.

Бенефициенти
По този приоритет ще бъдат подкрепяни:
  организации (обществени и търговски или неправителствени организации), опериращи като гаранционни фондове;
  организации (обществени и търговски или неправителствени организации), опериращи като микро-кредитни фондове;
  Фондове за дялов капитал, инвестиращи в МСП;
  Организации, управляващи мрежа от бизнес ангели.

Приоритет 4: Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика

Дейностите по приоритета ще бъдат концентрирани в следващите групи операции:

4.1. Популяризиране на България като инвестиционна дестинация

4.2. Подкрепа за успешното представяне на българските предприятия на международните пазари

4.3. Подобряване на инфраструктурата за сертифициране

Бенефициенти
Бенефициенти по този приоритет ще бъдат:
  Българска агенция за инвестиции;
  Изпълнителна агенция за насърчаване на МСП;
  Обществени и частни организации, работещи в областта на стандартизиране, сертифициране и изпитване.

Приоритет 5: Техническа помощ

Приоритетната ос цели да подкрепя успешното и добро управление на интервенциите по оперативната програма и да изгради капацитет в управляващите и изпълнителните институции. Оста предвижда подкрепа в процеса на планиране, управление, избор на проекти и оценка на ОП, чрез подпомагане на УО и МЗ.

Целта на приоритетната ос е да подобри качеството на предприетите интервенции и да увеличи ефективността на усвояемост на СФ, чрез реализирането на ОП на ниво УО и МЗ.

Стартирали са вече следните процедури:
  Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия";
  Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 2007BG161PO003/2.1.2-01/2007 „Покриване на международно признати стандарти";
  Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 2007BG161PO003/2.1.1-01/2007 „Технологична модернизация в предприятията".