Програма за развитие на селските райони, 2007–2013 г.

Ос 4: Лидер

Проекти на наредби по Ос 4, можете да свалите от тук.

Мярка Бенефициенти

Мярка 41

„Прилагане на стратегии за местно развитие”

Местни инициативни групи, одобрени по реда на тази наредба. Местните инициативни групи са юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ, които:

  представляват публично-частни партньорства със задължително участие на общините от територията на действие на МИГ, съгласно решение на общинските съвети;

  в наименованието си съдържат обозначението „Местна инициативна група” или съкратено „МИГ”;

  имат седалище на територията на селски район, в който осъществяват дейността си;

  членовете на управителния орган са адресно регистрирани и работят на територията на действие на МИГ;

  имат колективен орган на управление, отговорен за прилагане на стратегията за местно развитие, със състав от 5 до 9 лица;

   участието на представители на общинските власти в колективния орган на управление на стратегията е най-много 49 процента;

  представят за одобрение и са пряко ангажирани с прилагането на интегрирана стратегия за местно развитие, разработена съгласно изискванията на ПРСР

Мярка 421

„Междутериториално и транснационално сътрудничество”

Във фаза на разработване!

Мярка 431

„Административни разходи на МИГ, придобиване на умения и оживяване на територията”

Подмярка 1: Текущи разходи, придобиване на умения и оживяване за местни инициативни групи(МИГ), прилагащи стратегии за местно развитие)

Подмярка 2: Придобиване на умения и оживяване на територии за потенциални местни инициативни групи

  общини от селските райони;

  юридически лица с нестопанска цел;

  юридически лица, регистрирани по Търговския закон и Закона за кооперациите, чийто предмет на дейност е свързан с дейностите по чл. 3, ал.1.