Програма за развитие на селските райони, 2007–2013 г.

Ос 3: "Качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика"

Проекти на наредби по Ос 3, можете да свалите от тук.

Мярка Бенефициенти

Мярка 311

„Разнообразяване към неземеделски дейности”

Еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са регистрирани като земеделски производители в селски общини

Мярка 312

„Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия”

  Физически лица, еднолични търговци.

  Юридически лица, които са микро-предприятия, така, както са дефинирани в Препоръката на Комисията 2003/361/ЕС, работещи в неземеделски сектори в селските общини

Мярка 313

„Насърчаване на туристическите дейности”

  Общини

  Юридически лица с нестопанска цел;

  Няма да се отпуска помощ на допустими бенефициенти по мерки 311 и 312

Мярка 321

„Основни услуги за икономиката и населението на селските райони”

  Общини

  Юридически лица с нестопанска цел (включително читалища, регистрирани по закона за читалищата); юридически лица- регистрирани по Търговския закон и Закона за кооперациите; образователни институции

Мярка 322

"Обновяване и развитие на селата"

Общини, юридически лица с нестопанска цел (включително читалища); юридически и физически лица - регистрирани по Търговския закон и Закона за кооперациите.