Програма за развитие на селските райони, 2007–2013 г.

Ос 2: "Подобряване на околната среда и селската природа - (Управление на земята)"

Проекти на наредби по Ос 2, можете да свалите от тук.

Мярка Бенефициенти

Мярка 211

„Плащания за природни ограничения на фермери в планинските райони”

Земеделски стопани - физически или юридически лица, с не повече от 25% държавно и/или общинско участие, които извършват селскостопанска дейност

Мярка 212

„Плащания на фермери в райони с ограничения, различни от планинските райони”

Земеделски стопани - физически или юридически лица, с не повече от 25% държавно и/или общинско участие, които извършват селскостопанска дейност

Мярка 213

„НАТУРА 2000 за земеделски земи”

старт: 2008 г.

  Ползватели на земеделски зе-ми, в местата от НАТУРА 2000

  Физически или юридически лица, собственици и/или ползватели на земеделски земи, регистрирани в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), които притежават, арендуват и наемат земя, за период от минимум 5 години, и отговарят на условията

Мярка 214

„Агроекологични плащания”

Подмярка 1: Биологично земеделие (БЗ) Подмярка 2: Управление на земеделски земи с висока природна стойност (ВПС)

  Традиционно отглеждане на овощни култури (ХЛ3)

Подмярка 3: Опазване на почвите и водите (ПВ)

  ПВ 1: Намаляване на нитратното замърсяване

  ПВ 2: Контрол на почвената ерозия

Подмярка 4: Традиционно животновъдство

  Ж 1: Опазване на застрашените местни породи животновъдство (Ж)

  Ж 2: Традиционни практики за сезонна паша на животните (ПАСТОРАЛИЗЪМ) (Ж2)

Мярка 223

"Първоначално залесяване на неземеделски земи"

Изисквания и критерии за избор на райони за залесяване: Допустими за подпомагане райони са временно неизползваните земеделски земи в България

Мярка

224 "Плащания по НАТУРА 2000 за гори"

старт: 2008 г.

  Физически или юридически лица, собственици и/или ползватели на гори, регистрирани в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), които притежават, арендуват и наемат гори, за период от мин. 5/10 години, чиито места по-падат в обхвата на Европейската екологична мрежа Натура 2000;

  Общини, които стопанисват гори, чиито места попадат в обхвата на Европейската екологична мрежа Натура 2000

Мярка 226

"Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности"

  Всички гори на територията на страната независимо от вида на тяхната собственост.

  Възстановителни и превантивни дейности (не само срещу горски пожари) се прилагат на цялата територия на страната.

  Превантивни дейности срещу горски пожари ще бъдат допустими само в класифицираните като гори с висок и среден риск от горски пожари.