Програма за развитие на селските райони, 2007–2013 г.

Ос 1: "Подобряване на конкурентноспособността на земеделския и горски сектори"

Наредби по Ос 1, можете да свалите от тук.

Мярка Бенефициенти
„М111 - Професионално обучение и информационни дейности, включително разпространение на научни знания и иновативни практики за заетите в земеделието, хранителната промишленост и горите” Организации, които ще провеждат курсовете и информа-ционните дейности
„М112 - Създаване на стопанства на млади фермери” Физически лица и/или ЕТ, които са регистрирани като земеделски производители
„М114 - Консултантски услуги” Национална служба за съвети в земеделието
„М121 - Модернизиране на земеделските стопанства”

  Физически и/или юридически лица, регистрирани като земеделски производители;

   Сдружение на физически и/или юридически лица, регистрирани като земеделски производители, за съвместно ползване на машини и оборудване;

  Признати организации на производители, чийто членове са физически лица и/или юридически лица, регистрирани като земеделски производители

„М122 - Подобряване икономическата стойност на горите” старт: 2010 г.

  Частни собственици на гори (физически и юридически лица) с минимална площ на горите 1 ха.

  Сдружения на частни собственици на гори (без никакво участие на държавата) с минимална площ на горите 5 ха.

  Общини и техните сдружения с минимална площ на горите 10 ха.

„М123 - Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”

  Физически или юридически лица, регистрирани по българското законодателство, които са микро, малки и средни предприятия съгл. препоръката на ЕС 2003/361/EC.

  Предприятия, които не са микро, малки и средни, но са с по-малко от 750 работника или с оборот по-малък от 200 млн. евро.

  За преработка и/или маркетинг на горски продукти са допустими за подпомагане само микро предприя-тия съгл.асно препоръката на ЕС 2003/361/EC

„М141 - Подпомагане на полупазарни стопанства” Полупазарни земеделски стопани са собственици на малки стопанства или дългосрочни арендатори, произвеждащи главно за собствена консумация, като същевременно продават част от продукцията си. Кандидатите трябва да бъдат на възраст под 60 г.
”М142 - Създаване на организации на производители” Организации на земеделски производители официално признати до 31 декември 2013г.