Програма за развитие на селските райони, 2007–2013 г.

“Програмата за развитие на селските райони, 2007 - 2013 г., можете да свалите от тук.

ОС Мерки

Ос 1:

"Подобряване на конкурентоспособността на земеделския и горски сектори"

  „Професионално обучение и информационни дейности, включително разпростране-ние на научни знания и ино-вативни практики за заетите в земеделието, хранителната промишленост и горите”

  „Създаване на стопанства на млади фермери”

  „Консултантски услуги”

  „Модернизиране на земеделските стопанства”

  „Подобряване икономическата стойност на горите”

  „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”

  „Подпомагане на полупазарни стопанства”

  ”Създаване на организации на производители”

Ос 2:

"Подобряване на околната среда и селската природа - (управление на земята)"

  „Плащания за природни ограничения на фермери в планинските райони”

  „Плащания на фермери в райони с ограничения, различни от планинските райони”

  „НАТУРА 2000 за земеделски земи”

   „Агроекологични плащания”

   „Първоначално залесяване на неземеделски земи”

  „Плащания по НАТУРА 2000 за гори”

  „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”

Ос 3:

"Качеството на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика"

  „Разнообразяване към неземеделски дейности”

  „Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия”

  „Насърчаване на туристическите дейности”

   „Основни услуги за икономиката и населението на селските райони”

  „Обновяване и развитие на селата”

Ос 4:

"ЛИДЕР"

  „Прилагане на стратегии за местно развитие”

  „Междутериториално и транснационално сътрудничество”

  "Административни разходи на МИГ, придобиване на умения и оживяване на територията"

  Подмярка 1: Текущи разходи, придобиване на умения и оживяване за местни инициативни групи(МИГ), прилагащи стратегии за местно развитие

  Подмярка 2: Придобиване на умения и оживяване на територии за потенциални местни инициативни групи